Stanovy

Stanovy Krasospolku - Okrašlovacího spolku obce Ratíškovice


Čl. 1
Název, forma a sídlo


Okrašlovací spolek obce Ratíškovice - Krasospolek (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v  Ratíškovicích, ulice Dědina, č.p. 82, 696 02.


Čl. 2
Charakter spolku


Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, které spojuje zájem o zachování přírody, krajiny, lidových tradic a památek v obci Ratíškovice a jejím okolí.


Čl. 3
Základní účely spolku


Základními účely spolku jsou: 
 • ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku 
 • zachování místních lidových tradic a památek v prostředí obce 
 • organizace společensko-kulturních a vzdělávacích aktivit 


Čl. 4
Formy činnosti spolku


Formami činnosti spolku jsou zejména:
 • praktická činnost v oblasti životního prostředí a ochrany přírody a krajiny 
 • účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny 
 • ekologická výchova a osvěta 
 • vytváření podmínek pro rozvoj tradiční chovatelské činnosti
 • praktická činnost v oblasti tradiční a lidové kultury a péče o ni 
 • pořádání vzdělávacích, výchovných a zájmových akcí - přednášek, seminářů a volnočasových aktivit 


Čl. 5
Členství ve spolku


Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 16 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

Členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.

Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

Člen spolku má právo zejména:

 • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit radu spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů 
 • posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku 
 • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku 

Člen spolku je povinen zejména:

 • dodržovat stanovy 
 • hájit zájmy ochrany přírody a životního prostředí 
 • hájit zájmy lidových tradic a památek 
 • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce, 
 • aktivně se podílet na veřejně prospěšných aktivitách spolku 


Čl. 6
Zánik členství


Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím nebo vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.


Čl. 7
Orgány spolku


 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby
  • schválila případné změny stanov 
  • zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala 
  • schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období 
  • určila koncepci činnosti spolku na další období 
  • stanovila výši členských příspěvků 
  • schválila rozpočet spolku na příští období 
  • zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku 
  • rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně 
  • vyloučila člena pro hrubé porušování stanov
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu/předsedkyni, místopředsedu/místopředsedkyni a pokladníka/pokladnici. V kompetenci rady spolku je také předsedu/předsedkyni, místopředsedu/místopředsedkyni nebo pokladníka/pokladnici odvolat.
 6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a zároveň je přítomen předseda/předsedkyně. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena Rady spolku je předseda/předsedkyně spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění Rady.
 8. Předseda/předsedkyně spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda/předsedkyně zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho/její funkční období je pětileté. Předseda/předsedkyně je volený/volená Radou spolku.


Čl. 8
Hospodaření spolku


 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků ve výši schválené členskou schůzí a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty a dotacemi. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
   
 3. V případě zániku spolku bude rozhodnuto hlasováním na poslední členské schůzi o způsobu majetkového vypořádání.


Čl. 9
Závěrečná ustanovení


 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny dne 1. prosince 2014 zakladateli spolku. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně. V Ratíškovicích dne 1. prosince 2014